28

Duyuru Detay

Doktora Yeterlilik Sınavları Hakkında yönetmelik

Eki 15, 2018

YÖNETMELİK

Yeterlik sınavı 

MADDE 19 – (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin bulunduğu programdaki temel konularda ve tezi ile ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır.

(2) Yeterlik sınavları güz ve bahar yarıyıllarının sonunda olmak üzere yılda iki kez yapılır. Kredilerini tamamlayan, ağırlıklı genel not ortalaması en az 3,00 olan yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Girmediği takdirde başarısız sayılır.

(3) Yeterlik sınavına girmek için başvuruda bulunan öğrenci, yeterlik sınavına girmediği takdirde başarısız sayılır.

(4) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Yeterlik sınavında iki kez başarısızolan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Yeterlik sınavları, Senato tarafından belirlenen esaslara göre doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür.

 

SENATO

Doktora yeterlik komitesi ve jürisi 

MADDE 13- Doktora yeterlik komitesi aşağıdaki hususlara dikkat ederler:

a) Doktora yeterlik sınavı, öğrencinin bulunduğu programdaki temel konularda ve doktora tez çalışması ile ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadığını sınamak amacı ile yapılır. Bu sınavlar doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Doktora yeterlik komitesi program yürütme kurulunun önerisi enstitü anabilim dalı başkanının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile kurulan, üç yıl süreyle görev yapan, üniversite öğretim üyeleri içinden seçilen beş üyeden oluşur.

b) Doktora yeterlik komitesinin başkanı, komitede bulunması durumunda ilgili enstitü anabilim dalı başkanıdır. Enstitü anabilim dalı başkanının komitede bulunmaması durumunda komite kendi içinden bir üyeyi başkan seçer.

c) Komite farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla, en az biri doktora yeterlik komitesi üyesi olmak üzere beş kişiden oluşan sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere, danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışman oy hakkına sahiptir. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açıkolarak yapılır.

 

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 14- Doktora yeterlik sınavının yürütülmesinde aşağıdaki hususlara dikkat edilir:

a) Yeterlik sınavları yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşur. Bu sınavlar enstitü yönetim kurulunun belirlediği takvim içinde olmak üzere komitenin ilan ettiği gün ve saatlerde yapılır.

b) Yazılı sınavın kapsamı program yürütme kurulu tarafından belirlenir, enstitü anabilim dalı başkanı ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanarak ilan edilir. Yazılı sınav, her biri en az üç saat olmak üzere iki farklı günde yapılan iki bölümden oluşur.

c) Yazılı sınav iki ayrı sınavdan oluşur. Öğrenci yazılı sınavlarda yeterli puanı alamasa dahi, sözlü sınava girme hakkına sahiptir. Sözlü sınav, yazılı sınavın ikinci bölümünü izleyen üç gün içinde yapılır. Sınav süresi en az 45 dakikadır. Öğrencinin eş danışmanı varsa jüride, danışmanlardan sadece birinci danışman yer alır.

d) Öğrencinin yeterlik sınavından başarılı olabilmesi için, I. ve II. yazılı sınav ile sözlü sınavın her birinden 100 üzerinden en az 50(50/100) puan almaları gerekir. I. ve II. sınavların ağırlığı eşittir. Yazılı sınavların tüm sınav içindeki ağırlığı %65, sözlü sınavın tüm sınav içindeki ağırlığı %35’dir. Yazılı ve sözlü sınav ortalaması 65 puan olmalıdır.

e) I. ve II. yazılı sınav kapsamı (yeterlik komitesi tarafından yeterlik sınavı için belirlenen ders isimleri) belirlenir ve en az 2 ay önceden ilan edilir. Sorulacak soru sayısı, cevaplanacak soru sayısından fazla olmalı, öğrenciye cevap vereceği sorularda seçme hakkı tanınmalıdır.

f) Jüriler sınav sonuçlarını sınavlardan en geç bir gün sonra önerileriyle birlikte doktora yeterlik komitesine iletir. Komite, sınav jürisinden gelen yazılı ve sözlü sınav tutanaklarını değerlendirerek, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna, Madde 14 (d) bendindeki değerlendirme ölçütlerine göre karar verir. Bu karar enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından sınavı izleyen üç gün içinde bir tutanak ile enstitüye bildirilir.

g) Öğrenci başarısız olursa, izleyen yarıyılda yeterlik sınavına tekrar girdiği takdirde, isterse sadece başarısız olduğu kısımdan sınava alınır. Ancak, öğrenci istediği takdirde, bir önceki sınavda başarılı olduğu sınavdan da notunu yükseltmek amacı ile tekrar sınava girebilir. Bu durumda en son aldığı not geçerli olur. İzleyen dönemde yeterlik sınavına girmeyen öğrenci bu hakkını kaybeder ve sonraki sınavlarda sınavın tümünden sorumlu olur.