Ongoing Projects

Project TypeProject NumberProject NameProject Manager
 TTO2021000958 Heyelan, Yüzey Erozyonu Değerlendirme ve Harita Üretimi İşi ProjesiTOLGA GÖRÜM
 TTO2021000998Past Climate Change and Glaciation at the Alps-Dinarides JunctionMEHMET AKİF SARIKAYA
 TTO2019000691 Technical Assistance for Improving Air Quality and Raising Public Awareness in Cities in Turkey - CITYAIRALPER ÜNAL
 TTO2020000800Üç Boyutlu Ortamda Hava Kalitesi Değerlerinin Tespiti YazılımıALPER ÜNAL
 TTO2020000896 İklim Değişikliğinin Sektörel ve Bölgesel Etkilerinin Değerlendirilmesi için Yöntem GeliştirilmesiÖMER LÜTFİ ŞEN
 TTO2020000862 Enerji Nakil Hatlarının Heyelan Tehlikesi Bakımından Değerlendirilmesi ve Karar Destek Sistemleri Kullanılarak Yer Seçimlerinin YapılmasıTOLGA GÖRÜM
 TÜBİTAK118Y052 Slovenya'dan Türkiye'ye Buzul Yerşekillerinin Kozmojenik İzotoplarla Tarihlendirilmesi ve Paleoiklimsel DeğerlendirmelerMEHMET AKİF SARIKAYA
 TÜBİTAK 120Y091Çukurova Delta Ovası'ndaki Kıyı Kumul Dinamiğinin Mevsimsel ve Uzun Vadeli İzlenmesiORKAN ÖZCAN
 TÜBİTAK 118Y329Güney Okyanusundaki Orta Ölçekli Girdapların Rüzgarlar ile Olan Etkileşiminin Birleşik Bölgesel Model ile İncelenmesiMEHMET ILICAK
 TÜBİTAK 119Y251Hazar Gölü'nde (Elazığ) Depremsel-Türbiditlerin (Sismik-Türbidit) Tayini ile Doğu Anadolu Fayı Hazar-Sincik ve Palu-Hazar Segmentlerinin Deprem Riskinin TahminiKÜRŞAD KADİR ERİŞ
 TÜBİTAK 118C329 A co-evolutionary modelling system for water-soil-vegetation interactions in Turkish semiarid landscapes for sustainable natural resources ÖMER YETEMEN
 TÜBİTAK120C137Yeni geliştirilecek Türkiye Küresel İklim Modeli ile Akdeniz Bölgesi ikliminin incelenmesiMEHMET ILICAK
 BAP 42781Burdur Gölü ve çevresinin paleoiklimsel, paleoçevre ve arkeolojik açıdan incelenmesiDEMET BİLTEKİN
 BAP42338Potential field modeling of structures related to the amalgamation of AnatoliaHANS THYBO
 BAP42795Akustik Anadolu: Vatandaş Bilimi Yaklaşımıyla Akustik Ekoloji Yöntemlerinin UygulanmasıEMRAH ÇORAMAN
 BAP41838Quaternary Surface Uplift of Central Menderes Massif (Aydın Block): Inferences from Optically Stimulated Luminescence and Cosmogenic Nuclide Measurements In Fluvial SedimentsCENGİZ YILDIRIM
 BAP41966Azerbaycan'daki Çamur Volkanlarının Jeomorfolojik Özellikleri Sınıflaması ve Gelişimini Kontrol Eden FaktörlerTOLGA GÖRÜM
 BAP42116Karbonatlı kayaçların denüdasyon hızının kozmojenik 36Cl izotopu kullanılarak belirlenmesiMEHMET AKİF SARIKAYA
 BAP42407Kozmojenik Berilyum-10 izotopu için numune hazırlama ve laboratuvar işleyiş planının oluşturulmasıMEHMET AKİF SARIKAYA
 BAP42421Mağaraların Mikro-iklimsel, Jeokimyasal ve Mikrobiyolojik ÖzellikleriNAZLI OLĞUN KIYAK
 BAP42517İklim modellerindeki hatayı azaltarak Kuzey Atlantik Okyanusu ve Avrupa ikliminin tahminlerinin geliştirilmesiMEHMET ILICAK
 BAP 41713İklim değişikliği altında istilacı tür dağılım modellemesiHASAN NÜZHET DALFES
 BAP42584Güney Anadolu Tektoniğinin Kinematik Sınır Koşullarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Yapılacak Jeodezik ve Morfotektonik Ölçmelerle Yüksek Çözünürlükte BelirlenmesiA. M. CELAL ŞENGÖR
 BAP 42831PaleoAnadolu: Paleoiklim Stabilitesinin Anadolunun Barındırdığı Biyolojik ve Genetik Çeşitliliği Üzerine Etkilerinin AraştırılmasıEMRAH ÇORAMAN
 BAP42725Marmara Denizi havzalarında Kuvaterner dönemi paleoşinografik ve paleoiklim değişimlerinin yüksek çözünürlüklü sismik yansıma ve sentetik sismogramlar ile belirlenmesiKÜRŞAD KADİR ERİŞ
 BAP42738Knowledge of Earth Sciences in Middle Byzantine Histories (867-1204) (Orta Bizans Dönemi (867-1204) Tarih Kaynaklarında Yer Bilimleri Bilgisi)A. M. CELAL ŞENGÖR
 BAP 42741 Kıyı dinamiğinin kumul alanlarına etkisinin yüksek çözünürlüklü zaman mekansal değişim analizi ile belirlenmesiORKAN ÖZCAN
 BAP 42619Late Holocene Paleoclimate Reconstruction Of The Turkish-Iranian Plateau Using Artemia Fecal Pellets Of A 25 m Long Sediment Core from The Hypersaline Urmia LakeALİ MOHAMMADİ
 BAP 42602 Sülükgölü (Çorum, Türkiye) sedimentlerinin Geç Holosen dönemi vejetasyon ve iklim değişimlerinin polen analizleriyle araştırılmasıDEMET BİLTEKİN
 BAP 42610Tracing Lena River Delta Growth In Northern Siberia Using The Sedimentology Of A 65 m Long Core From the Delta Apex GEORG JOHANNES
SCHWAMBORN
 BAP 41755Doğal Orman Yangını Geçirmiş Alanlarda Erozyon Hızının Cs137 Serpinti Radyonüklidi Kullanarak Belirlenmesi TOLGA GÖRÜM

 

Completed Projects (2015-2021)

Project TypeProject NumberProject NameProject Manager
 TTO2017000324 İstanbul Havasahası için Atatürk Havalimanı’nın Sebep olduğu Emisyon Envanterinin Modellenmesi ve AnaliziALPER ÜNAL
 TTO2018000498 Yüksek Başarımlı Bilgisayar Kiralanma ve İlgili Modellerin İşletilmesi Danışmanlık HizmetiALPER ÜNAL
 TTO2019000634Yüksek Başarımlı Bilgisayar Kiralanması ve Danışmanlık Hizmet Alımı İşi - FAZ 2ALPER ÜNAL
 TTO2019000691Technical Assistance for Improving Air Quality and Raising Public Awareness in Cities in Turkey - CITYAIRALPER ÜNAL
 TTO2020000800 Üç Boyutlu Ortamda Hava Kalitesi Değerlerinin Tespiti YazılımıALPER ÜNAL
 TTO2020000768Analysis of nunataks of the Antarctic Peninsula as multiproxy data sources on environmental change and climate dynamics (NUNANTAR)MEHMET AKİF SARIKAYA
 TTO2018000489Development of the new Turkish Straits System (TSS) model for optimal interface between the Mediterranean and Black Sea modelsMEHMET ILICAK
 TTO2020000896İklim Değişikliğinin Sektörel ve Bölgesel Etkilerinin Değerlendirilmesi için Yöntem GeliştirilmesiÖMER LÜTFİ ŞEN
 TTO2020000862Enerji Nakil Hatlarının Heyelan Tehlikesi Bakımından Değerlendirilmesi ve Karar Destek Sistemleri Kullanılarak Yer Seçimlerinin YapılmasıTOLGA GÖRÜM
 TTO2021000958Heyelan, Yüzey Erozyonu Değerlendirme ve Harita Üretimi İşi ProjesiTOLGA GÖRÜM
 TTO2021000998Past Climate Change and Glaciation At The Alps-Dinarides JunctionMEHMET AKİF SARIKAYA
 TÜBİTAK113Y081İstanbul Paleozoyiğinin Tektonik Evriminin AraştırılmasıA. M. CELAL ŞENGÖR
 TÜBİTAK110Y078Ülkemizdeki Hava Kirliliğine Sahra Tozunun Etkisinin Fiziksel Modellerle BelirlenmesiALPER ÜNAL
 TÜBİTAK111G037Ulusal Hava Kirliliği Emisyon Yönetim Sisteminin GeliştirilmesiALPER ÜNAL
 TÜBİTAK109Y287İklim Değişikliğinin Fırat Nehri Akımlarına EtkisiÖMER LÜTFİ ŞEN
 TÜBİTAK109Y049Orta Karadeniz Dağlarında Sakarya ile İstanbul Zonları Arasındaki Sınırın Niteliği ve Jeolojik EvrimiARAL I. OKAY
 TÜBİTAK 111Y137Dalma-Batma Zonunun Dinamiğine Yönelik Petrolojik Kısıtlar: İzmir-Ankara Kent Zonu ÖrneğiARAL I. OKAY
 TÜBİTAK 113R007Kuzeybatı Anadolu'da Kıtasal Yitilme, Çarpışma ve Havza Gelişimi: Nallıhan-Mihalıççık-Haymana BölgesiARAL I. OKAY
 TÜBİTAK 116Y127Pontid-İçi Kenedi'nin Jeolojik EvrimiARAL I. OKAY
 TÜBİTAK109Y059Doğu Pontidlerin Liyas Öncesi Jeolojik Evriminin Sınırlandırılması: Ağvanis, Dereli ve Refahiye Metamorfitlerinin Basınç-Sıcaklık-ZamanGelişimiGÜLTEKİN TOPUZ
 TÜBİTAK 114Y226Doğu Anadolu Platosu'nun Temeli'nin Niteliği: Hınıs (Erzurum) Ve Taşlıcay (Ağrı) Metamorfitlerinin P-T-T Evrimi Ve Ofiyolitik Kayaçlarla İlişkisiGÜLTEKİN TOPUZ
 TÜBİTAK 116Y234Tokat Masifi'nin Tektono-Metamorfik Gelişimi: Lavrasya'nın Güney Kenarının Eklenmeli Mesozoyik Evrimine İlişkin ÇıkarımlarGÜLTEKİN TOPUZ
 TÜBİTAK 113K826Arkeolojide Yeni Perspektifler: İlk Tunç Çağı I Döneminde Arslantepe'nin (Malatya) Sosyo-Ekolojik Ajan Bazlı ModellemesiBÜLENT ARIKAN
 TÜBİTAK 215K130Holosen'den Antroposen'e: Hesaplamalı Bilimler Perspektifinden Orta ve Güneybatı Anadolu'da İnsan, Çevre ve İklim İlişkilerinin On Bin Yıllık Geçmişine Yeni Bir BakışBÜLENT ARIKAN
 TÜBİTAK 113Y436Knidos Fayı'nın Deprem Tekrarlanma Aralığının ve Kayma Hızının Kozmojenik Klor-36 Yüzey Yaşlandırma Yöntemi ile BelirlenmesiCENGİZ YILDIRIM
 TÜBİTAK 118Y051Gökova Körfezi Kıyılarında Holosen Kıyı Çizgisi Değişimleri: Kosismik Ve Paleosismik Deformasyonlarla İlgili ÇıkarımlarCENGİZ YILDIRIM
 TÜBİTAK 115Y033Gemlik Körfezi'nde Geç Pleyistosen-Holosen Dönemi Deniz Seviyesi Ve Paleo-Iklim Değişimleri.KÜRŞAD KADİR ERİŞ
 TÜBİTAK 117Y501Marmara Denizi'nin Geç Pleyistosen-Holosen Dönemi Paleoşinografisi: Yeni Karot Ve Sismik Çalışmalardan BulgularKÜRŞAD KADİR ERİŞ
 TÜBİTAK 110Y300Orta ve Batı Toroslar'da Kozmojenik Klor-36 Yaş Verileri Işığında Geç Kuvaterner Buzullaşması ve Paleoiklimsel YorumuMEHMET AKİF SARIKAYA
 TÜBİTAK 112Y087Ecemiş Fayı'nın Kuvaterner'deki Atım Hızının Kozmojenik Klor-36 Yüzey Yaşlandırma Yöntemiyle BelirlenmesiMEHMET AKİF SARIKAYA
 TÜBİTAK 114Y548Dedegöl Dağları'nın Kuvaterner Buzullaşması ve Paleoiklim ModellemesiMEHMET AKİF SARIKAYA
 TÜBİTAK 118Y052Slovenya'dan Türkiye'ye Buzul Yerşekillerinin Kozmojenik İzotoplarla Tarihlendirilmesi ve Paleoiklimsel DeğerlendirmelerMEHMET AKİF SARIKAYA
 TÜBİTAK 118Y329Güney Okyanusundaki Orta Ölçekli Girdapların Rüzgarlar ile Olan Etkileşiminin Birleşik Bölgesel Model ile İncelenmesiMEHMET ILICAK
 TÜBİTAK 112C001Environmental Impacts of Subaerial Volcanic Eruptions on Alkaline Lakes-A Case Study on Lake Van in Eastern Turkey (EVOLVAN)NAZLI OLĞUN KIYAK
 TÜBİTAK 118Y372Litoloji ve Su Etkileşiminin Antarktika Göl Suyu Biyojeokimyasına Etkilerinin AraştırılmasıNAZLI OLĞUN KIYAK
 TÜBİTAK 113Y200Doğu ve Batı Anadolu Litosferlerinin Jeodinamik Evrimini Ortaya Koymaya Yönelik Sayısal Modelleme ProjesiOĞUZ HAKAN GÖĞÜŞ
 TÜBİTAK 120Y091Çukurova Delta Ovası'ndaki Kıyı Kumul Dinamiğinin Mevsimsel ve Uzun Vadeli İzlenmesiORKAN ÖZCAN
 TÜBİTAK 109Y287İklim Değişikliğinin Fırat Nehri Akımlarına EtkisiÖMER LÜTFİ ŞEN
 TÜBİTAK 114Y114Fırat & Dicle Havzasında Insan Kaynaklı Iklim DeğişiklikleriÖMER LÜTFİ ŞEN
 TÜBİTAK 112Y139Geyik Dağı (Orta Toroslar) Geç Kuvaterner Buzullaşması ve Paleoiklim YorumuTAHSİN ATTİLA ÇİNER
 TÜBİTAK 116Y155Kozmojenik Tarihlendirme ve Buzul Modelleri ile Aladağlar ve Karanfil Dağları'nın Kuvaterner Buzullaşması ve Eski İklimiTAHSİN ATTİLA ÇİNER
 BAP 1049Bilimsel Araştırma Yazılımlarını İnceleme ve GeliştirmeHASAN NÜZHET DALFES
 BAP 2280Kuzeybatı Anadoluda Kazdağı Masifi Doğusunun Jeolojik EvrimiARAL I. OKAY
 BAP 804Asya Kıtasının Tektonik ve Paleontolojik SenteziA. M. CELAL ŞENGÖR
 BAP 785Dünya Riftlerine Ait Veritabanının OluşturulmasıA. M. CELAL ŞENGÖR
 BAP 4916Nallıhan-Ankara Civarının Yapısal EvrimiARAL I. OKAY
 BAP 2352Bölgesel Ölçekte Bir Atmosfer Modeli Yardımıyla Orta Avrupa Kökenli Aerosollerin Ülkemize Olan Transferinin İncelenmesiMEHMET KARACA
 BAP 754Trakyadaki Ganos Dağının İç Yapısı ve Jeolojik EvrimiARAL I. OKAY
 BAP 755Orta Pontidlerde Kargı Masifi Sınırının NiteliğiARAL I. OKAY
 BAP 4348Sınırlı alan Atmosfer Modeliyle Mersin Sellerinin Neden Olan Yağış Mekanizmasının AraştırımasıMEHMET KARACA
 BAP 6140Van Gölü'nün Hidrodinamik Özelliklerinin Pom Modeli Yardımı ile Araştırılması HASAN NÜZHET DALFES
 BAP 675Kurumsal E-Entegrasyon Parametrelerinin Tespiti ve Uygulamaya Yönelik Pilot ÇalışmaMEHMET KARACA
 BAP 5851Batı Karadeniz'in Açılması Sırasındaki Stres Rejiminin Kretase Dayk Kümelerinin Konumundan HesaplanmasıARAL I. OKAY
 BAP 927Türkiye Üzerindeki Kar Örtüsünün Bir Bölgesel İklim Modeli ile SimülasyonuÖMER LÜTFİ ŞEN
 BAP 464Sinop Çevresinde Karadeniz Kıt'a Kenarının Geç Mesozoyik-Kenzoyik EvrimiA. M. CELAL ŞENGÖR
 BAP 2730Kanonik Korelasyon Analizi ile Bölgesel İklim Değişiminin AraştırılmasıMEHMET KARACA
 BAP 657Sinop Çevresinde Karadeniz Kıt'a Kenarının Geç Mesozoyik-Kenozoyik Evrimi - 2A. M. CELAL ŞENGÖR
 BAP 8937Türkiye Çevresindeki Nükleer Enerji Santrallerinin Bir Kaza Durumunda Türkiye'ye Olası Tehditleri: Tracer ve Tarjectory AnalizleriTAYFUN KİNDAP
 BAP 617İstanbul İle Sakarya Zonları arasındaki Pondit-İçi Kenedinin Adapazarı-Bursa Çevresindeki Evrimi:1.AşamaARAL I. OKAY
 BAP 1997Volkanotektonik Kökenli Van Gölü Havzasının Sismotektonik ve Jeodinamik Evrimi, Doğu Anadolu Yüksek PlatosuA. M. CELAL ŞENGÖR
 BAP 2216Türkiye'deki İklim Koşullarının Fındık Tarımına Olası EtkileriMEHMET KARACA
 BAP 2188İstanbul ile Sakarya Zonları Arasındaki Pondit-İçi Kendinin Adapazarı-Bursa Çevresindeki EvrimiARAL I. OKAY
 BAP 5658Kemer Metamorfitlerinin (Biga, Çanakkale) Jeolojik Evrimi ve Jeodinamik ÖzellikleriGÜLTEKİN TOPUZ
 BAP 5398Mudanya-Zeytinbağı Bölgesininin Kretase-Tersiyer Jeolojik EvrimiARAL I. OKAY
 BAP 3842Refahiye Metamorfitlerinin (Erzincan) Jeolojik Evrimi ve Jeodinamik ÖnlemleriGÜLTEKİN TOPUZ
 BAP 4034Türkiye ve bölgesi için karasal ekosistemler üzerinde iklim değişikliği etkilerinin modellenmesiHASAN NÜZHET DALFES
 BAP 1873Türkiye ve bölgesi için karasal ekosistemler üzerinde iklim değişikliği etkilerinin modellenmesiTAYFUN KİNDAP
 BAP 364

Kurtoğlu-Mavişist-Fasiyesli Kayaçlarının (Gümüşhane Doğu Pontidler) Jeolojik Evrimi Ve Jeodinamik Önemleri

GÜLTEKİN TOPUZ
 BAP 1851Orta Pontidlerin Kastamonu-Tosya Arasındaki Bölgesinin Tektonik EvrimiARAL I. OKAY
 BAP 1801Çernobil Kazası Sonrası Radyasyon Dozu Hesapları ve Yöntemin Olası Bir Kazaya UyarlanmasıTAYFUN KİNDAP
 BAP 341Çatalca Bölgesinde Istranca Masifi İle İstanbul Zonu Arasındaki Jeolojik İlişkiARAL I. OKAY
 BAP 3519İstanbul Çavuşbaşı Granodiyoritinin Petrojenezi GÜLTEKİN TOPUZ
 BAP 1658Orta Pontidlerde Yer Alan Alt Kretase Filişinin KökeniARAL I. OKAY
 BAP 240İstanbul Paleozoyiğinin Yapısı ve Tektonik EvrimiA. M. CELAL ŞENGÖR
 BAP 203Mars'da Valles-Marineris Bölgesinin Termo-Mekaniğinin Deneysel ÇalışmasıM. SİNAN ÖZEREN
 BAP 196Kuzey Kıbrıs Kıyılarında Genç Tektonik Deformasyonların Geçmişi ve Hızlarının BelirlenmesiCENGİZ YILDIRIM
 BAP 1251Fırat ve Dicle Havzası'nda seragazı salımı ve arazi örtüsü değişiminin bölgenin iklimine ve su kaynaklarına etkisiÖMER LÜTFİ ŞEN
 BAP 9338Anadolu Levhasına Ait Deformasyon Yapılarının 2 Ve 3 Boyutlu Sayısal ModellemesiOĞUZ HAKAN GÖĞÜŞ
 BAP 8507Microbial populations of İnsuyu Cave (Burdur)HASAN NÜZHET DALFES
 BAP 15Kırşehir Masifi’nin Basınç-Sıcaklık-Zaman-Bileşim (P-T-t-X) Gelişimi ve Mikrodoku Gelişiminde Kimyasal Difüzyonun EtkisiGÜLTEKİN TOPUZ
 BAP 9853Petrogenesis of the Saricakaya granitic rocks (N. Eskişehir, Turkey) and their implication for the pre-Liassic evolution of the Sakarya zoneGÜLTEKİN TOPUZ
 BAP 9739Gemlik Körfezi'nde Geç Pleyistosen-Holosen Dönemi Deniz Seviyesi ve Paleo-İklim Değişimleri; Sismik Stratigrafik ve Karot Çökellerinden BulgularKÜRŞAD KADİR ERİŞ
 BAP 143MedLanD Etmen Temelli Modelleme Kaynağının Geliştirilerek Yüksek Başarımlı Hesaplama Sistemlerine Uygun Hale GetirilmesiBÜLENT ARIKAN
 BAP 9425

Türkiye İçin Gözlem Ve Modele Dayalı Yağış Veri Setlerinin Kapsamlı Bir Değerlendirmesi

ÖMER LÜTFİ ŞEN
 BAP 9428Trakya havzası, Çerkezköy ve civarında Miyosen-Pliyosen yaşlı çökellerin sedimantolojisi; Mesiniyen krizine ait bulgular(750,00 TL Hizmetten Sarfa Aktarım Yapıldı)KÜRŞAD KADİR ERİŞ
 BAP 9420Gemlik Körfezi’nde Geç Pleyistosen-Holosen Dönemi Deniz Seviyesi Ve Paleo-İklim Değişimleri; Yüksek Frekanslı Sığ Sismik Yansıma Ve Batimetri Verilerin Karot Korelasyonu İle ModellenmesiKÜRŞAD KADİR ERİŞ
 BAP 1447Kuzey Anadolu Fay Zonu İçerisinde Gelişmiş Neojen-Kuvaterner Yaşlı Tosya (Kastamonu) Havzasının Paleontolojik ve Jeolojik Evriminin AraştırılmasıHASAN NÜZHET DALFES
 BAP 9279Kalkolitik ve İlk Tunç Çağlarında Göller Bölgesi'ndeki İklimsel Değişiklikler ve Arkeolojik Yerleşim Sistemlerine EtkisiBÜLENT ARIKAN
 BAP 9189Antarktika Cape Horn (55° S) Göllerinde Birincil Üretim Göl Kaynaklı Metan Gazı Salınımına Etkisinin AraştırılmasıNAZLI OLĞUN KIYAK
 BAP 40870

Tokat Masifi Kuzeyinin (Taşova) Tektono - Metamorfik Evrimi

GÜLTEKİN TOPUZ
 BAP 40540Bosna-Hersek Dağları'nda Kuvaterner BuzullarıMEHMET AKİF SARIKAYA
 BAP 40610Cerro Benitez (Patagonya-Şili) bölgesinin buzul kronolojisinin kozmojenik tarihlendirme yöntemi ile ortaya konmasıTAHSİN ATTİLA ÇİNER
 BAP 40767Topoğrafyanın Artzamanlı İzlenmesi ve Modellenmesinde Yeni Teknikler Büyük Menderes Nehrindeki menderes yapıların hacimsel değişiminin İHA tabanlı modellenmesi ve ekstrem olayların etkisiÖMER LÜTFİ ŞEN
 BAP 40836Türkiye’yi Etkileyen Siklon Yörüngeleri: Ncep 2 - Era-Interım KarşılaştırmasıÖMER LÜTFİ ŞEN
 BAP 40776Filyos Çayı Havzası'nda aşınım hızının kozmojenik (10Be) yöntemi ile belirlenmesiCENGİZ YILDIRIM
 BAP 40771İstanbul'u etkileyen sis hadisesinin atmosfer modeli yardımı ile çalışılması YASEMİN EZBER
 BAP 40986Türkiye Fenoloji Ağının tasarımı ve uygulamasıHASAN NÜZHET DALFES
 BAP 40657Türkiye Fenoloji Ağının tasarımı ve uygulamasıMEHMET ILICAK
 BAP 40605Çorum Delice Vadisi Arkeoloji Jeoarkeoloji ve Tarih Öncesi Madencilik Projesi BÜLENT ARIKAN
 BAP 41217Türk Boğazlar Sistemindeki Deniz Kazaları ve Çevresel Faktörlerin İstatistiksel Metotlarla İncelenmesiALPER ÜNAL
 BAP 41184Gökova Körfezi Kıyılarında Holosen Göreceli Deniz Seviyesi DeğişimleriCENGİZ YILDIRIM
 BAP 41244Salda Gölünün Geç Kuvaterner Su Seviyesi ve Çevresel Koşullardaki DeğişimleriKÜRŞAD KADİR ERİŞ
 BAP 411623 boyutlu levha modelleri yardımıyla Orta Anadolu'daki topoğrafik yükselme ve volkanizmanın araştırılmasıOĞUZ HAKAN GÖĞÜŞ
 BAP 41338Orta ölçekli girdapların okyanus modellerinde parametrisyonu  MEHMET ILICAK
 BAP 41393İnsansız Hava Aracı Tabanlı Ölçüm Yöntemleri ile Oyulma Etkisindeki Köprülerin Çoklu Afet Performansının BelirlenmesiORKAN ÖZCAN
 BAP 41712Trakya havzasında Oligosen deformasyonu: Korudağ antiklinalinin yapısı ve yaşıARAL I. OKAY
 BAP 41713İklim değişikliği altında istilacı tür dağılım modellemesiHASAN NÜZHET DALFES
 BAP 41755Doğal Orman Yangını Geçirmiş Alanlarda Erozyon Hızının Cs137 Serpinti Radyonüklidi Kullanarak BelirlenmesiTOLGA GÖRÜM
 BAP 41966Azerbaycan'daki Çamur Volkanlarının Jeomorfolojik Özellikleri Sınıflaması ve Gelişimini Kontrol Eden FaktörlerTOLGA GÖRÜM
 BAP 41593Magnetic and gravity interpretation of main sutures in Anatolia and IranHANS JENSEN THYBO
 BAP 41991Holosen'de Batı Anadolu'daki Paleoiklimsel Değişimlerin Modellenmesi, Vekil Veri ile Kıyaslamalar ve Arkeolojik Yerleşme Sistemlerine EtkileriBÜLENT ARIKAN
 BAP 42239Akdeniz Havzalarının Son 30 Milyon Yıldaki Jeodinamik GelişimiOĞUZ HAKAN GÖĞÜŞ
 BAP 42035

Identification Of Antarctic Freshwater Diatom Species Using Microscopic And Molecular Techniques

NAZLI OLĞUN KIYAK
 BAP 42053Saroz Körfezi'nin Holosen Dönemi Paleoşinografisinin Karot Çökellerinde Çoklu Parametre Yöntemleri ile belirlenmesiKÜRŞAD KADİR ERİŞ
 BAP 42059Batı Pontidlerde Üst Kretase stratigrafisi ve magmatizması Limanköy Kırklareli ve çevresinin jeolojisi ARAL I. OKAY
 BAP 42471Batı Pontidler İstanbul Zonu Üst Kretase stratigrafisi ve magmatizması - Kandıra Kocaeli ve civarının jeolojisiARAL I. OKAY
 BAP 42421Mağaraların Mikro-iklimsel, Jeokimyasal ve Mikrobiyolojik ÖzellikleriNAZLI OLĞUN KIYAK
 BAP 42584Güney Anadolu Tektoniğinin Kinematik Sınır Koşullarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Yapılacak Jeodezik ve Morfotektonik Ölçmelerle Yüksek Çözünürlükte BelirlenmesiA. M. CELAL ŞENGÖR
 BAP 42517İklim modellerindeki hatayı azaltarak Kuzey Atlantik Okyanusu ve Avrupa ikliminin tahminlerinin geliştirilmesiMEHMET ILICAK
 BAP 42407Kozmojenik Berilyum-10 izotopu için numune hazırlama ve laboratuvar işleyiş planının oluşturulmasıMEHMET AKİF SARIKAYA
 BAP 42540Kuzey Isparta Arkeolojik, Jeoarkeolojik ve Jeolojik Yüzey Araştırması.BÜLENT ARIKAN
 BAP 42725Marmara Denizi havzalarında Kuvaterner dönemi paleoşinografik ve paleoiklim değişimlerinin yüksek çözünürlüklü sismik yansıma ve sentetik sismogramlar ile belirlenmesiKÜRŞAD KADİR ERİŞ
 BAP 42738Knowledge of Earth Sciences in Middle Byzantine Histories (867-1204) (Orta Bizans Dönemi (867-1204) Tarih Kaynaklarında Yer Bilimleri Bilgisi)A. M. CELAL ŞENGÖR
 BAP 42338Potential field modeling of structures related to the amalgamation of Anatolia HANS JENSEN THYBO
 BAP 42602Sülükgölü (Çorum, Türkiye) sedimentlerinin Geç Holosen dönemi vejetasyon ve iklim değişimlerinin polen analizleriyle araştırılmasıDEMET BİLTEKİN
 BAP 42619Late Holocene Paleoclimate Reconstruction Of The TurkishIranian Plateau Using Artemia Fecal Pellets Of A 25 m Long Sediment Core from The Hypersaline Urmia LakeALİ MOHAMMADİ
 BAP 42610Tracing Lena River Delta Growth In Northern Siberia Using The Sedimentology Of A 65 m Long Core From the Delta Apex GEORG JOHANNES SCHWAMBORN
 BAP 42781Burdur Gölü ve çevresinin paleoiklimsel, paleoçevre ve arkeolojik açıdan incelenmesiDEMET BİLTEKİN
 BAP 42741Kıyı dinamiğinin kumul alanlarına etkisinin yüksek çözünürlüklü zaman mekansal değişim analizi ile belirlenmesiORKAN ÖZCAN
 BAP 42795Akustik Anadolu: Vatandaş Bilimi Yaklaşımıyla Akustik Ekoloji Yöntemlerinin UygulanmasıEMRAH ÇORAMAN
 BAP 42831PaleoAnadolu: Paleoiklim Stabilitesinin Anadolunun Barındırdığı Biyolojik ve Genetik Çeşitliliği Üzerine Etkilerinin AraştırılmasıEMRAH ÇORAMAN
 BAP 42972Urmiye Gölü İran Paleoiklim Kayıtlarının Sediman Karotlarında Çoklu Parametre Yöntemleri ile İncelenmesiTAHSİN ATTİLA ÇİNER
 BAP 43005Akdeniz'in Avrupa - Akdeniz Bölgesi İklimi Üzerindeki Rolünün "Community Earth System Model" (CESM) Kullanılarak İncelenmesi ÖMER LÜTFİ ŞEN
 BAP 43113

Konya Havzasında Tarımsal Üretim İklim Ve Peyzaj Arasındaki İlışkilerin Etmen Temelli Modelleme Yoluyla Simülasyonu

BÜLENT ARIKAN
 BAP 42893İstanbul Karadeniz Kıyılarında Fosil Toprak ve Kumulların KronostratigrafisiCENGİZ YILDIRIM
 BAP 42940Ekinveren Fayı'nın Kuvaterner DeformasyonuCENGİZ YILDIRIM
 BAP 43135İnsansız Hava Aracı Verileri Kullanılarak Mağaraların Otomatik Tespiti İçin Algoritma GeliştirilmesiORKAN ÖZCAN
 BAP 41612Buzulların peridinamik koşullar altında modellenmesiMEHMET AKİF SARIKAYA