Devam Eden Projeler

Proje No Proje Adı Yürütücü
118C104 İstanbul Teknik Üniversitesi ile Arçelik A.Ş. İşbirliği Sanayi Doktora Projesi ALPER ÜNAL
118C105 TUSAŞ ve İstanbul Teknik Üniversitesi Sanayi Doktora Programı ALPER ÜNAL
118C106 İTÜ ile Güvenpark Bilişim Tek. Ar. Ge. Tic. Ltd. Şti. İşbirliği ile Milli Mobil Whitebox Kripto Kütüphanesi ve Uçtan Uca Güvenli İletişim Sistemi Geliştirilmesi ALPER ÜNAL
118C107 Düşük Formaldehit Emisyonuna Sahip veya Formaldehit İçermeyen Reçine Sistemlerinin Geliştirilmesi ALPER ÜNAL
118C108 Otomatik Laboratuvar Analiz Cihazları ve Yöntemleri Geliştirilmesi Alanında Doktoralı Personel Yetiştirilmesi ALPER ÜNAL
118C109 İTÜ ile Astor Transformatör Enerji Turz. İnş. ve Petrol San. Tic. A.Ş. İşbirliği ile Güç Transformatörlerinde Kaçak Reaktansın Belirlenmesinde Güvenilir Yeni Analitik Yöntem Geliştirilmesi ALPER ÜNAL
118C110 İstanbul Teknik Üniversitesi-Hayat Kimya San. A.Ş. 2244 Sanayi Doktora Programı ALPER ÜNAL
118C113 İstanbul Teknik Üniversitesi-Hayat Kimya San. A.Ş. 2244 Sanayi Doktora Programı ALPER ÜNAL
118C329 A co-evolutionary modelling system for water-soil-vegetation interactions in Turkish semiarid landscapes for sustainable natural resources ÖMER YETEMEN
118Y329 Güney Okyanusundaki Orta Ölçekli Girdapların Rüzgarlar ile Olan Etkileşiminin Birleşik Bölgesel Model ile İncelenmesi MEHMET ILICAK
119Y269 Marmara Denizi Birincil Üretim Değişimlerinin Uydu Verileri Ve Sediment Biyo-Jeokimyası Kullanılarak Mekânsal Ve Zamansal Olarak Değerlendirilmesi NAZLI OLĞUN KIYAK
2019000691 Technical Assistance for Improving Air Quality and Raising Public Awareness in Cities in Turkey - CITYAIR ALPER ÜNAL
2020000800 Üç Boyutlu Ortamda Hava Kalitesi Değerlerinin Tespiti Yazılımı ALPER ÜNAL
Kretase yaşındaki Ankara melanjının yapısı ve evrimi ARAL I. OKAY
İklim değişikliği altında istilacı tür dağılım modellemesi H. NÜZHET DALFES
Quaternary Surface Uplift of Central Menderes Massif (Aydın Block): Inferences from Optically Stimulated Luminescence and Cosmogenic Nuclide Measurements In Fluvial Sediments CENGİZ YILDIRIM
Azerbaycan'daki Çamur Volkanlarının Jeomorfolojik Özellikleri Sınıflaması ve Gelişimini Kontrol Eden Faktörler TOLGA GÖRÜM
Karbonatlı kayaçların denüdasyon hızının kozmojenik 36Cl izotopu kullanılarak belirlenmesi M. AKİF SARIKAYA
Kozmojenik Berilyum-10 izotopu için numune hazırlama ve laboratuvar işleyiş planının oluşturulması M. AKİF SARIKAYA
Mağaraların Mikro-iklimsel, Jeokimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri ATTİLA ÇİNER
İklim modellerindeki hatayı azaltarak Kuzey Atlantik Okyanusu ve Avrupa ikliminin tahminlerinin geliştirilmesi MEHMET ILICAK
Kuzey Isparta Arkeolojik, Jeoarkeolojik ve Jeolojik Yüzey Araştırması BÜLENT ARIKAN
Güney Anadolu Tektoniğinin Kinematik Sınır Koşullarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Yapılacak Jeodezik ve Morfotektonik Ölçmelerle Yüksek Çözünürlükte Belirlenmesi A. M. CELAL ŞENGÖR
Orta derinlikteki (70-300 km) depremlerin gelişiminin jeodinamik modellerle araştırılması: Alp-Himalaya orojenik kuşağından örnekler OĞUZ H. GÖĞÜŞ
Marmara Denizi havzalarında Kuvaterner dönemi paleoşinografik ve paleoiklim değişimlerinin yüksek çözünürlüklü sismik yansıma ve sentetik sismogramlar ile belirlenmesi KÜRŞAD KADİR ERİŞ
Knowledge of Earth Sciences in Middle Byzantine Histories (867-1204) (Orta Bizans Dönemi (867-1204) Tarih Kaynaklarında Yer Bilimleri Bilgisi) A. M. CELAL ŞENGÖR

Tamamlanmış Bazı Projeler

Proje No Proje Adı Yürütücü
114Y114 Dicle & Fırat Havzasındaki İnsan Kaynaklı İklim Değişiklikleri ÖMER L. ŞEN
114Y548 Dedegöl Dağları'nın Kuvaterner Buzullaşması ve Paleoiklimi M. AKİF SARIKAYA
113Y081 İstanbul Paleozoyiğinin Tektonik Evriminin Araştırılması A. M. CELAL ŞENGÖR
113K826 Arkeolojide Yeni Perspektifler: İlk Tunç Çağı I Döneminde Arslantepe'nin (Malatya) Sosyo-Ekolojik Ajan Bazlı Modellemesi BÜLENT ARIKAN
113R007 Kuzeybatı Anadolu'da Kıtasal Yitilme, Çarpışma ve Havza Gelişimi: Nallıhan-Mihalıççık-Haymana Bölgesi ARAL I. OKAY
113Y200 Doğu ve Batı Anadolu Litosferlerinin Jeodinamik Evrimini Ortaya Koymaya Yönelik Sayısal Modelleme Projesi OĞUZ H. GÖĞÜŞ
113Y436 Knidos Fayı'nın Deprem Tekrarlanma Aralığının ve Kayma Hızının Kozmojenik Klor-36 Yüzey Yaşlandırma Yöntemi ile Belirlenmesi CENGİZ YILDIRIM
112Y139 Geyik Dağı (Orta Toroslar) Geç Kuvaterner Buzullaşması ve Paleoiklim Yorumu ATTİLA ÇİNER
112C001 Environmental Impacts of Subaerial Volcanic Eruptions on Alkaline Lakes-A Case Study on Lake Van in Eastern Turkey (EVOLVAN) NAZLI OLGUN KIYAK
112Y087 Ecemiş Fayı'nın Kuvaterner'deki Atım Hızının Kozmojenik Klor-36 Yüzey Yaşlandırma Yöntemiyle Belirlenmesi M. AKİF SARIKAYA
111Y137 Dalma-Batma Zonunun Dinamiğine Yönelik Petrolojik Kısıtlar: İzmir-Ankara Kent Zonu Örneği ARAL I. OKAY
111G037 Ulusal Hava Kirliliği Emisyon Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi ALPER ÜNAL
110Y078 Ülkemizdeki Hava Kirliliğine Sahra Tozunun Etkisinin Fiziksel Modellerle Belirlenmesi ALPER ÜNAL
110Y300 Orta ve Batı Toroslar'da Kozmojenik Klor-36 Yaş Verileri Işığında Geç Kuvaterner Buzullaşması ve Paleoiklimsel Yorumu M. AKİFSARIKAYA
109Y287 İklim Değişikliğinin Fırat Nehri Akımlarına Etkisi ÖMER LÜTFİ ŞEN
109Y049 Orta Karadeniz Dağlarında Sakarya ile İstanbul Zonları Arasındaki Sınırın Niteliği ve Jeolojik Evrimi ARAL I. OKAY
109Y059 Doğu Pontidlerin Liyas Öncesi Jeolojik Evriminin Sınırlandırılması: Ağvanis, Dereli ve Refahiye Metamorfitlerinin Basınç-Sıcaklık-ZamanGelişimi GÜLTEKİN TOPUZ
109Y128 Asi Nehri ve Samandağ Kıyılarındaki Nehir ve Deniz Taraçaları ile Bunların Güneydoğu Anadolu'nun Neotektoniğindeki Yeri OKAN TÜYSÜZ
108Y064 Avrupa Kaynaklı Kirleticilerin Türkiye`ye Taşınımının Belirlenmesi: Model Sisteminin Hazırlanması ve Klimatolojik Değerlendirme TAYFUN KINDAP
105Y046 Türkiye Çevresindeki Nükleer Enerji Santrallerinin Bir Kaza Durumunda Türkiye'ye Olası Tehditleri: Yörünge (Tracer ve Trajectory) Analizleri TAYFUN KINDAP
105Y341 Fırat Havzasında 2004 Yılı Mart Ayında Normalden Fazla Su Tutulmasına Neden Olan Atmosferik ve Hidrolojik Olayların Modeller Yardımıyla Araştırılması ÖMER LÜTFİ ŞEN
105G015 Türkiye İçin İklim Değişikliği Senaryoları H. NÜZHET DALFES
104Y284 Gümüşhane Granitoyidinin Petrojenezi GÜLTEKİN TOPUZ
104Y155 Ganos Fay Zonu ve Çevresinin Oligosen Sonrası Tektonik Evrimi: Trakya'da Paleotektonik Dönemden Neotektonik Döneme Geçişin Niteliği ARAL I. OKAY
607996 Anatolian Plateau Climate and Tectonic Hazards ATTİLA ÇİNER & CENGİZ YILDIRIM
356456 Air Quality Modeling Evaluation International Initiative LUCA POZZOLİ
294055 Mediterranean Air Quality In future climate Scenarios (MAQUIS) LUCA POZZOLİ