Çalışma konuları


 • Paleotektonik/Neotektonik

 • Sedimantoloji

 • Petroloji/Petrografi

 • Bölgesel Jeoloji

 • Jeodinamik

 • Magmatik Petroloji

 • Metamorfik Petroloji

 • Sedimanter Petrografi

 • Jeomorfoloji

 • Tetis Jeolojisi

 • Morfotektonik

 • Volkanoloji

 • Deniz Jeolojisi

 • Yapısal Jeoloji

 • Katı Yer Modelleme

 • Stratigrafi

 • Kuvaterner Jeolojisi

 • Paleontoloji

 • Buzul jeolojisi

 • Kozmojenik yüzey yaşlandırması


Dersler


 • Yer Sistemi: İç Süreçler

 • Yer Sistemi: Dış Süreçler

 • Deprem Jeolojisi

 • Metamorfik Doku ve Mineraller

 • Metamorfizmada Seçilmiş Konular

 • Bölgesel Jeolojide Seçilmiş Konular

 • Bölgesel Jeoloji

 • Sedimanter Havzalar

 • Aktif tektonik

 • Paleosismoloji

 • Petrolojinin Temel Esasları

 • Deformasyonların Kinematik Analizi

 • Okyanusların ve Kıta Kenarlarının Jeodinamiği

 • Mağmatik Süreçler

 • Volkanoloji

 • Jeomorfolojide Seçilmiş Konular

 • Yer Bilgi Sistemleri


Araştırma olanakları


 • Örnek hazırlama ve mineral ayırma laboratuarı

 • Jeomorfoloji Araştırmaları ve Kozmojenik İzotoplar Laboratuvarı (Kozmo-Lab)

 • Polarizan Mikroskop ve Bilgisayarda Görüntüleme

 • Aykut Barka Veri Analizi ve Modelleme Laboratuvarı

 • Çeşitli Jeofizik Ölçüm Cihazlar